Zaloguj się
zapomniałem hasła
Nie masz konta
utwórz konto
Przypomnij hasło
zaloguj się
Nie masz konta
utwórz konto
Reklamacje

REKLAMACJE

Prosimy zawsze sprawdzić przy listonoszu/kurierze, czy paczka nie ma widocznych zewnętrznych uszkodzeń, ponieważ za zniszczenia powstałe przy przewozie odpowiada przewoźnik i to u przewoźnika należy w takim przypadku reklamować przesyłkę.
Jeśli towar ma wady fabryczne, prosimy o wysłanie formularza reklamacyjnego. Po przesłaniu na wskazany adres skontaktuje się z Państwem pracownik biura obsługi reklamacji w celu ustalenia dalszego postępowania.
Dział reklamacji  w ciągu  maksymalnie 14 dni od daty otrzymania reklamacji rozpatrzy jej zasadność.

Dział reklamacji
ODLEWNIA "KAW-MET" MAREK KAWIŃSKI SP. Z O.O.
Zadąbrowie 311, 37-716 Orły

Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana klientowi na podany w formularzu reklamacyjnym adres e-mail.

Pracownik działu reklamacji skontaktuje się telefonicznie lub mailowo w sprawie ustalenia terminu i trybu dostawy/wymiany uszkodzonych elementów.

Podstawą uznania reklamacji jest dowód zakupu.
Jeżeli uszkodzenie produktu nastąpi w terminie późniejszym, niż okres objęty gwarancją, jeżeli jest taka możliwość, wówczas KAW-MET może odpłatnie przesłać Klientowi uszkodzony element lub usunąć usterkę z pomocą serwisu


REKLAMACJA Z TYTUŁU USZKODZENIA PRZESYŁKI

1. Po podpisaniu listu przewozowego (podpis czytelny, data i godzina odbioru paczki), Kupujący, niebędący Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), obowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Kurier ma obowiązek zaczekać do momentu sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktu, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół szkody. Protokół ten powinien znajdować się w dyspozycji kuriera, jednakże dodatkowo, zawsze jest on dołączany do każdej przesyłki wysyłanej przez Sprzedawcę.

3. Przed podpisaniem przez Kupującego protokołu szkody należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym przesyłki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze). Ponadto Kupujący może dodatkowo zrobić zdjęcia uszkodzonego Produktu.

4. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Produktu lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, Sprzedawca sugeruje spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz numeru kuriera – i niezwłoczne przekazanie tej informacji osobie, która obsługiwała Zamówienie lub działowi reklamacji pod numerem telefonu 48 16 888 33 12.
5. Wypełniony protokół szkody (koniecznie z datą dostawy towaru) Kupujący powinien wysłać pocztą elektroniczną na adres sklep@kawmet.pl

6. W przypadku odmowy przyjęcia przez Kupującego przesyłki z powodu jej uszkodzenia należy umieścić odpowiednią adnotację na liście przewozowym.

7. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie nie są zgłaszane przez kuriera, dlatego Kupujący proszony jest o dostarczenie Sprzedawcy wypełnionego protokołu szkody, który został sporządzony wraz z kurierem.

8. Postanowienia punktów 1 – 8 niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do Kupujących będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w przypadku Konsumentów Sprzedawca jedynie zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki i niesporządzenie protokołu szkody nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE

1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
2. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. Kupujący jest proszony o przesłanie wypełnionego formularza do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@kawmet.pl 
3. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
5. Reklamowany Produkt należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy:

ODLEWNIA "KAW-MET" MAREK KAWIŃSKI SP. Z O.O.
Zadąbrowie 311, 37-716 Orły

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
7. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni kalendarzowych. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
8. Różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.GWARANCJA

1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją jakości na sprawne działanie Produktu wyszczególnionego na Dowodzie zakupu, której udziela Sprzedawca.
2. Gwarancja jest określona na dany okres od daty zakupu Produktu (na podstawie karty gwarancyjnej lub Dowodu zakupu).
3. Okres gwarancyjny przyznany na każdy sprzedawany Produkt jest zróżnicowany – w zależności od Produktu oraz jego części składowych. Produkt może składać się bowiem z wielu odrębnych części i dla różnych części będą miały zastosowanie inne okresy gwarancji.
4. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą zakupu oryginalnego Produktu przez pierwszego Kupującego (użytkownika końcowego).
5. Podstawę do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych stanowi karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna bez daty, pieczęci, podpisów, jak również z poprawkami dokonanymi przez osoby nieupoważnione traci ważność.
6. Uprawnienia Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie okresu gwarancji.
7. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez Producenta, powodują utratę świadczeń gwarancyjnych.
 8. W celu zgłoszenia reklamacji, Kupujący powinien wysłać na adres e-mail: sklep@kawmet.pl wypełniony protokół reklamacyjny (do pobrania tutaj http://kawmet.pl/files/multimedia/files/c6d7fd2c6cb697ca0af71a19ee4958b9.pdf ) wraz z kartą gwarancyjną i Dowodem zakupu.
9. Zgłoszona reklamacja podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Kupującego. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu jej pisemnego zgłoszenia.
10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).


Regulamin zwrotów dostępny jest na stronie:
https://kawmet.pl/strona/19/zwroty

ADRES PRODUCENTA
Zadąbrowie 311
37-716 Orły, Poland
+48 16 888 33 12
sklep@kawmet.pl
Kontakt
Zadąbrowie 311
37-716 Orły, Poland, Polska
+48 16 888 33 12
sklep@kawmet.pl
Newsletter
zapisz się i bądź na bieżąco
Wyślij
Podaj email
Dodano do koszyka